Статьи

Вернутся

Добавить статью

Шабля часiв Богдана Хмельницького у достойнi руки.
З привiтальною  промовою та поздоровленням до випускникiв звернувся  Голова Ради ветеранiв Солом’янського району мiста Киºва, бувший начальник Училища генерал-лейтенант  Б.Д. Парафейников.

    Випускники Нацiонального унiверситету оборони Укра¿ни iменi Iвана Черняховського виголосили урочисту клятву на вiрнiсть Вiтчизнi, а кращi офiцери та працiвникi в Збройних Сил Укра¿ни  отримали нагороди та заохочення згiдно з наказiв Мiнiстра оборони Укра¿ни та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Укра¿ни з нагоди 100-рiчного ювiлею.
      По закiнченню офiцiйно¿ частини за традицiºю була зроблена колективна свiтлина, вiдбулась  дружня  зустрiч  вихованцiв,  випускникiв Унiверситету рiзних часiв,  сивочолих ветеранiв та молодих офiцерiв, яким держава доручила охорону сво¿х кордонiв,  захист територiально¿ цiлiсностi кра¿ни.
      На зустрiчi  з ветеранами, на якiй був присутнiй  Посол Болгарi¿ Красiмiр Мiнчев,  начальник Нацiонального унiверситету оборони Укра¿ни iменi Iвана Черняховського генерал-лейтенант В.М.Телелим  пiдкреслив, що основним напрямком дiяльностi унiверситету º пiслядипломна пiдготовка вищого керiвного складу Збройних Сил Укра¿ни оперативно-стратегiчного та оперативно-тактичного рiвнiв, а також спецiалiстiв iнших силових структур Укра¿ни, пiдготовка фахiвцiв iноземних держав.
    Вiн також  зазначив, що  з огляду на вимоги часу колектив викладачiв  унiверситету формуº далекогляднi плани на майбутнº i ставить перед собою амбiцiйнi завдання щодо перспективного розвитку провiдного вищого вiйськового навчального закладу нашо¿ держави, формування майбутнього офiцерського корпусу Збройних Сил Укра¿ни офiцерiв-патрiотiв i професiоналiв-лiдерiв, достойних продовжувачiв славетних традицiй вiтчизняного вiйська.
      Пiд час бесiди увагу присутнiх звернула несподiвана  та дуже зворушлива зустрiч Посла Болгарi¿ з одним iз  провiдних викладачив  Училища - Володимиром Олександровичем Олiйниковим. Вiн  у минулi часи  передавав свiй досвiд та знання курсанту Красiмiру Мiнчеву та залишив  по собi вдячний спомин.
     Сивочолий ветеран пiзнав свого учня, а учень свого вчителя. Пiсля дружних обiймiв дипломат та його наставник  поринули у вспомини про минуле, згадали сво¿х друзiв, часи навчання. Попри рiзницю у вiцi бесiда проходила напрочуд у теплiй дружнiй атмосферi.
     Урочистостi з приводу поповнення   керiвного складу Збройних Сил Укра¿ни новими, високопрофесiйними  фахiвцями вiйськово¿ справи були  проведенi на найвищому рiвнi   та засвiдчили, що Укра¿на прагне миру, але робить та буде робити усе вiд не¿ залежне аби зберегти свою територiальну цiлiснiсть i стабiльнiсть у свiтовому просторi.
 

Ю.I.Сºдих
Комментариев - 0
Размещена 26 Jun 2014 Дворядкин Д.В.
Имя:
E-mail:

| Забыть меня
Created by Wan © Ассоциация "Однополчане"